Polski Instytut Dyrektorów


Przypomnij hasło Zarejestruj się

Regulamin platformy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNING PID

 

§1

PODSTAWOWE DEFINICJE

 

 1. Regulamin — dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora zamieszczony w serwisie do wglądu wszystkich Użytkowników.
 2. Platforma e-learning PID – aplikacja informatyczna, dostępna tylko i wyłącznie poprzez sieć Internet, działająca 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, która służy do nauki, w tym przeprowadzania szkoleń, lekcji i wykładów.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna korzystająca z Platformy e-learning PID.
 4. Rejestracja —wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie i przesłanie go Administratorowi poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk w formularzu, skutkujące przyznaniem Użytkownikowi prawa zapisania się na szkolenie elektroniczne.
 5. Konto – zestaw informacji o Użytkowniku Platformy elektronicznej, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, jak również stopień uprawnienia posiadanego przez Użytkownika.
 6. PID - Fundacja Polski Instytut Dyrektorów.

   

§2

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Platformy e-learning PID, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania z Platformy e-learning PID.
 2. Platforma e-learning PID, zwana dalej „Platformą”, jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez sieć Internet przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 3. Regulamin określa również obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.
 4. Korzystając z serwisu użytkownik potwierdza, iż akceptuje Regulamin.
 5. Platforma ma charakter edukacyjny.

   

§3

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. Użytkownik korzysta z usług Platformy na warunkach określonych w Regulaminie, którego treść akceptuje podczas Rejestracji.
 2. Użytkownik może korzystać z Platformy jeżeli posiada dostęp do Internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem niezbędnym do udziału w szkoleniach elektronicznych zamieszczonych na Platformie.
 3. Aby mieć dostęp do Platformy, Użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mail.
 4. Aby zarejestrować się na Platformie Użytkownik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po wpisaniu danych we wszystkich wymaganych polach Użytkownik akceptuje Regulamin i klika przycisk „Zarejestruj”. Informacja o nowym zgłoszeniu automatycznie dociera do Administratora Platformy, który - po sprawdzeniu kompletności danych – aktywuje Konto. Administrator Platformy wysyła do Użytkownika informację na podany przez niego adres e-mail, że Konto zostało założone i Użytkownik może logować się na Platformę.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych dostępowych do swojego Konta na Platformie (loginu i hasła dostępu).
 6. Wszyscy Użytkownicy serwisu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasad współżycia społecznego.
 7. Zabronione jest umieszczanie na Platformie treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub naruszających przepisy prawa, w szczególności:
 • wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej;
 • propagujących przemoc, używki;
 • uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety;
 • obrażających uczucia religijne;
 • erotycznych, pornograficznych;
 1. Nie przestrzeganie zasad znajdujących w Regulaminie może skutkować zablokowaniem Konta Użytkownika przez Administratora Platformy.
 2. Ponowne przydzielenie możliwości korzystania z zasobów Platformy nastąpi dopiero po wyjaśnieniu przyczyn, z powodu których zablokowano dostęp.

  

§4

 DANE OSOBOWE

 

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez PID w celach związanych z usługami Platformy, jak również promocyjnych i informacyjnych.
 2. Administratorem danych osobowych jest PID, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

  

§5

 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. PID zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. PID nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. PID nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Platformie przez jego Użytkowników.
 3. PID dołoży starań, by usunąć nieprawidłowości w przypadku ich faktycznego wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych przez zewnętrznego dostawcę Platformy.
 4. PID nie odpowiada za szkody użytkownika jakie poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy.

 

  

§6

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: magdalena.popiel@pid.org.pl.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie stają się obowiązujące w momencie powiadomienia o nich Użytkowników Platformy drogą e-mailową.
 3. Odmowa przyjęcia dokonanych zmian, oznacza rezygnację z korzystania z Platformy. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Administratora Platformy na adres e-mail: mfigat@pid.org.pl, w celu usunięcia konta Użytkownika.
 4. Administrator Platformy zobowiązuje się do dalszego nie przekazywania powierzonych danych osobowych, zachowania ich w najwyższej poufności oraz do nieodwracalnego usunięcia z baz danych danych osobowych – w przypadku usunięcia Konta Użytkownika.
 5. Podejrzenie naruszenia zawartych w Regulaminie zasad jest podstawą do podjęcia przez PID działań wyjaśniających, które mogą skutkować upomnieniem lub usunięciem Konta Użytkownika.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach Platformy.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco, korzystaj
z newslettera

Kontakt

 • (22) 582 95 30, +48 784 940 025
 • pid@pid.org.pl