Polski Instytut Dyrektorów


Przypomnij hasło Zarejestruj się

Regulamin szkolenia

 

Regulamin

uczestnictwa w szkoleniu “Profesjonalna Rada Nadzorcza”

 

 

§1

Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy dokument określa warunki oraz zasady uczestnictwa w szkoleniu “Profesjonalna Rada Nadzorcza”.
 2. Szkolenie “Profesjonalna Rada Nadzorcza” (dalej: szkolenie), ma na celu  wzmocnienie i profesjonalizację pracy rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 3. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Polski Instytut Dyrektorów (dalej: PID). Patronat merytoryczny nad szkoleniem objęły Ministerstwo Skarbu Państwa i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 4. Szkolenie jest realizowane w okresie od grudnia 2014 r. do lutego 2016 r.
 5. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

§2

Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie przedstawiciele Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 2. Szkolenia stacjonarne i e-learning wymagają uprzedniego zarejestrowania się, poprzez stronę PID, www.pid.org.pl (zakładka „Profesjonalna Rada Nadzorcza”), na platformie e-learning oraz akceptacji Regulaminu korzystania z platformy e-learning i niniejszego Regulaminu.
 3. Dodatkowo, szkolenia stacjonarne i e-learning wymagają, każdorazowo, uprzedniego zarejestrowania się poprzez przycisk „Rejestracja na szkolenie” na platformie e-learning. W przypadku szkolenia stacjonarnego należy dokonać rejestracji na dane zajęcia w terminie do 3 dni przed planowanymi zajęciami.
 4. Uczestnik szkolenia korzysta z usług platformy e-learning na warunkach określonych w Regulaminie korzystania z platformy e-learning, którego treść akceptuje podczas rejestracji.
 5. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do podpisania i złożenia PID oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§3

Program

 

 1. Szkolenie jest przeprowadzane według poniższego, ramowego programu szkolenia:

 

L.P.

TYTUŁ

TERMIN

1.

Współczesna rada nadzorcza.

2014/12/08

2.

I Zadania rady nadzorczej w spółce akcyjnej.

II Obowiązki członków rady nadzorczej. Miernik staranności.

2015/03/13

3.

Przewodniczący rady nadzorczej spółki akcyjnej.

2015/04/10

4.

I Rada nadzorcza na posiedzeniu i poza posiedzeniem.

II Sytuacja delegowanych członków rady nadzorczej.

2015/05/22 

5.

Rada nadzorcza w procesie oceny sprawozdań finansowych. Komitet audytu.

2015/06/12

6.

I Współpraca rady nadzorczej i zarządu w spółce akcyjnej.

II Protokół rady nadzorczej.

2015/06/26

7.

I Rada nadzorcza w procesie budowania polityki wynagrodzeń. Komitet wynagrodzeń.

II Rada nadzorcza w procesie zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

2015/07/17

8.

I Odpowiedzialność członków rady nadzorczej.

II Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej (D&O).

2015/09/25

9.

Dobre praktyki.

2015/10/16

10.

I Corporate Governance w grupie kapitałowej.

II Informacje poufne: regulacje i życie.

III Rozdanie certyfikatów uczestnikom szkoleń.

2015/11/20

  

 1. Organizator zastrzega, że program może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Organizator oraz Patroni Merytoryczni nie ponoszą odpowiedzialności za poglądy głoszone przez prelegentów podczas zajęć.


§4

Organizacja

 

 1. Szkolenie jest przeprowadzane w dwóch równoległych trybach: stacjonarnym oraz e-learning realizowanym poprzez platformę e-learning.
 2. Szkolenie stacjonarne odbywa się w godz. 10.00 – 14.00. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4.
 3. Uczestnik zakwalifikowany do szkolenia stacjonarnego ma możliwość wyboru trybu stacjonarnego lub e-learning dla poszczególnych zajęć.
 4. Aby przystąpić do wybranego szkolenia e-learning uczestnik powinien zalogować się na platformie e-learning.
 5. Zasady korzystania z platformy e-learning zawarte są w Regulaminie korzystania z platformy e-learning.

  

§5

Materiały

 

 1. Wszelkie materiały niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym są dostępne na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia poprzez stronę internetową PID (zakładka „Profesjonalna Rada Nadzorcza”), po zalogowaniu na platformie.
 2. Informacje o zamieszczeniu materiałów do poszczególnych szkoleń są przekazywane uczestnikom drogą mailową przed planowanym terminem szkolenia.
 3. Materiały do zajęć nie są udostępniane przez organizatora w formie papierowej.

 

§6

Zaliczenie i uzyskanie certyfikatu

 

 1. Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu jest:
  • w przypadku szkolenia stacjonarnego – uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych, potwierdzone każdorazowo własnoręcznym podpisem podczas rejestracji przed zajęciami oraz na liście obecności, albo
  • w przypadku szkolenia e-learning – zapoznanie się z materiałem szkoleniowym e-learning oraz rozwiązanie i zaliczenie testów wielokrotnego wyboru.
 1. W przypadku nieobecności na szkoleniu stacjonarnym, panel szkolenia ominięty przez uczestnika szkolenia powinien być zaliczony za pośrednictwem szkolenia e-learning.
 2. Uczestnik szkolenia stacjonarnego jest zobligowany do obecności na zajęciach przez cały czas ich trwania.
 3. Uczestnik szkolenia e-learning jest zobligowany do rozwiązania ostatniego testu w przeciągu miesiąca od terminu ostatniego szkolenia e-learning. 
 4. Warunkiem uzyskania certyfikatu, zarówno dla trybu stacjonarnego, jak i e-learning, jest zaliczenie w wyznaczonych terminach wszystkich zajęć (z wyłączeniem spotkania inauguracyjnego z dnia 8 grudnia 2014 r.).
 5. Uczestnicy szkolenia stacjonarnego, którzy zaliczyli wszystkie zajęcia, dostają certyfikaty podczas ostatniego spotkania kończącego cykl szkoleń. 
 6. Uczestnicy szkolenia e-learning, po zaliczeniu wszystkich testów, oraz uczestnicy szkolenia stacjonarnego nieobecni na rozdaniu certyfikatów, którzy mają zaliczone ostatnie zajęcia w formie testu, mają możliwość odebrania certyfikatu osobiście w MSP (Sekretariat Departamentu Polityki Właścicielskiej) w przeciągu miesiąca od ostatecznego terminu zaliczenia ostatniego testu e-learning. Po tym okresie dokument zostanie wysłany do uczestników pocztą przez PID.

 

Załącznik:

 1. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


 

 

 

Oświadczenie

 

Ja, …………………………….………………………….., niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polski Instytut Dyrektorów z siedzibą w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 2, Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4 i Ministerstwo Skarbu Państwa mieszczące się w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych kontaktowych, niezbędnym dla informowania uczestników szkoleń o kwestiach organizacyjnych i programowych oraz w celu prowadzenia dokumentacji niezbędnej do wydania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniach. Każda osoba ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych przetwarzanych dla potrzeb planowanego cyklu szkoleń. Zgoda na przetwarzanie danych w wyżej opisanym celu jest dobrowolna.

 

…………………………………………                                      ………………………………

    ( miejscowość, data )                                                                       ( podpis)

Newsletter

Bądź na bieżąco, korzystaj
z newslettera

Kontakt

 • (22) 582 95 30, +48 784 940 025
 • pid@pid.org.pl